Usta Ekle

KVKK Aydınlatma Metni

SERVİSJET.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İÇİNDEKİLER

Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu (Açılış Sayfası)

Tanımlar

Süreçlere Göre İşlenen Verileriniz (Amaçlar ve Hukuki Sebepler)

Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız

Hizmet Alma Süreçleri

Hizmet Talebi Oluşturma

Üyelik Süreçleri

Hizmet Verenlerle İletişim ve Teklifleri Değerlendirme

Garanti Süreçleri

Hizmet Verme Süreçleri

Üyelik Süreçleri

Teklif Ücretleri, Komisyon Bedelleri ve Bakiye Yönetimi 

Teklifleri Verme ve Hizmet Alanla İletişim

İletişim Süreçleri

Talep Şikâyet Takibi ve Servisjet ile İletişim

Pazarlama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Haklarınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Çerezler

Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

SERVİSJET.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Eysel Bilişim Teknoloji A.Ş (Servisjet) tarafından yönetilmekte olan https://www.servisjet.com/ adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kullanıcıların Servisjet web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanımı ile ilgili olarak Servisjet tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Servisjet.com’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Servisjet.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Servisjet, kullanıcılarının yaptırmayı istediği iş gücü isteyen her türlü işlerini (ütü, tesisat, nakliyat, temizlik, ilaçlama, servis, boya badana vb.) kolayca; fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak temin imkânı sağlamak amacıyla web sitesi üzerinden teklif verecek firma ve kişileri bir araya getiren bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz Servisjet.com’un gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz Servisjet.com üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni süreçlere göre hazırlanmış ve tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

Servisjet, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Servisjet.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler Servisjet.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Servisjet veri sorumlusudur.

SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

WEB SİTESİ ZİYARETİ

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız,

İlgili Kişi

Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Servisjet web sitesi veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
   • KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
    • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.
   • Bunların yanında tarayıcınızda üçüncü parti çerezlere onay vermiş olmanız halinde bu çerezler vasıtasıyla işlenen bilgileriniz Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir. Bazı zorunlu çerezler vasıtası ile teknik sorunları tespit etmeye ve eriştiğiniz platforma uygun stabil bir deneyim için elde ettiğimiz bazı bilgiler ise KVKK’5/2f’de öngörülen meşru menfaatlerimiz sebebiyle işlenmektedir.

    Servisjet mobil uygulaması üzerinden hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz kullandığınız Android veya iOS işletim sistemi üzerinden verdiğiniz rıza ile mobil reklam kimlikleriniz elde edilmekte ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

    Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

    Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler bölümünü inceleyebilirsiniz.

    HİZMET ALMA SÜREÇLERİ

    HİZMET TALEBİ OLUŞTURMA

    •  

  İlgili Kişi

  Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Hizmet talebinde bulunduğunuzda, talep içeriğinize ilişkin 

 • Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Hizmet Bilgileri (Hizmet Zamanı, Talep Numarası , Talep Tarihi, Talep Edilen Hizmet , Hizmetin Yapılacağı Yer , İhtiyacın Detayları ), İşlem Güvenliği (Kullanıcı ID, IP Adresi, İş Numarası ) kişisel verileriniz

  • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
   • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
    • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
   • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
    • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

  İşlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

  • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
  • Hizmet talebini göndermeye karar vermeniz halinde size teklif vermesi amacıyla hizmet konusu ile ilgili hizmet verenlere aktarılmaktadır.

  HİZMET ALAN ÜYELİK SÜREÇLERİ

  İlgili Kişi

  Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Hizmet talebinizi tamamlayabilmek için Servisjet üyeliğiniz oluşturulur. Bu aşamada üyelik için temel bilgileriniz ile taleplerinize ilişkin;

  Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres), Hizmet Bilgileri (Aranan Hizmet , Teklif İstenen İşler , Talep Detayları), İşlem Güvenliği (Kullanıcı ID, Şifre / Parola, E-Posta Adresi Doğrulama Bilgisi , Telefon Numarası Doğrulama Bilgisi , Hesap Oluşturma Tarihi , Sisteme Giriş Tarihi, Telefon Numarası Gizleme Bilgisi vd.), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Varsa Hizmete ilişkin Fotoğraf) kişisel verileriniz

  • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
   • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
    • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
   • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
    • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

  İşlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

  • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
  • Hizmet talebinde bulunmanız halinde kişisel verilerinizin bir kısmı (ad, soyad, tercihinize Bağlı olarak iletişim bilgileriniz gibi) size teklif vermesi amacıyla ilgili hizmet verenlere aktarılmaktadır.
  • HİZMET VERENLERLE İLETİŞİM VE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME

   İlgili Kişi

   Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   Hizmet talebinize istinaden hizmet verenler size teklif verebilir ve servisjet üzerinden mesaj gönderebilirler. Bu süreçte teklifleri değerlendirebilir, hizmet verenlerin yazdıklarına yanıt verebilir, bu iletişim ekranından metin, görsel ve konum paylaşabilir ve son aşamada ilgili tekliflerden birini seçebilirsiniz. Bu aşamada, 

   Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Mesaj İçeriği, Mesaj Gönderim Tarihi , Mesaj Gönderim Saati ), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf), Lokasyon (Konum Bilgisi) kişisel verileriniz

   • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerin yürütülebilmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
    • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
     • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
    • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
     • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

   İşlenmektedir.

   Ayrıca sistem üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilen bazı hizmetleri tercih etmeniz halinde ödemelerinizi Servisjet üzerinden kredi veya banka kartınız ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda kartınızın üzerinde yer alan bilgileriniz ile ödeme bilgileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden işlenecektir.

   Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  • Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

   Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

   Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

   • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
   • Ödemelerin gerçekleşebilmesi amacıyla ödeme bilgileriniz banka veya ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza ve
   • Hizmet iletişimi kapsamında ilgili hizmet verenlere aktarılmaktadır.

   Bunların yanında kredi kartınızı Servisjet’a kaydetmek istemeniz halinde kart bilgileriniz, kart saklama hizmeti veren iş ortaklarımıza aktarılacak ve güvenli olarak burada açık rızanıza istinaden saklanacaktır.

   Hizmet verenlerle yapılan iletişimde ilettiğiniz kişisel veriler konusunda veri sorumlusu ilgili hizmet verenler olacaktır. Aynı şekilde hizmetin verilmesi sürecinde servisjet dışı kanallardan yaptığınız iletişimler, hizmetin verilmesine ilişkin kayıtlar yine hizmet veren ile hizmet alan arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olduğundan bu kapsamda işlenen veriler konusunda Servisjet veri sorumlusu olmayacaktır.


   SERVİSJET GARANTİSİ SÜREÇLERİ

   İlgili Kişi

   Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   Servisjet, verilen hizmetler sebebiyle belirli koşullarda uğranılan zararlar ile ilgili bir garanti sunmaktadır. Bu kapsamda Servisjet Garanti sürecine dahil olmak istemeniz halinde,

   Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Konusu, Şikayet Detayı), Hizmet Bilgileri (Alınan Hizmet, Hizmet Zamanı, Talep Numarası) kişisel verileriniz

   • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla
    • KVKK Md.5/2e’e düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile
    • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
     • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

    İşlenmektedir.

    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

    Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

    Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

    • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
    • Hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlık alanında hizmet veren tedarikçilerimize ve
    • Verilen zararların tazmini ve rücu talepleri ile ilgili olarak şikayete konu hizmet verenlere aktarılmaktadır.

    HİZMET VERME SÜREÇLERİ

    ÜYELİK VE HİZMET VERME

    İlgili Kişi

    Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, Servisjet.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Gerçek kişi hizmet verenler ile tüzel kişi hizmet verenlerin yetkilileri aydınlatma metni kapsamında Hizmet Veren olarak değerlendirilir.

    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

    Servisjet üzerinden hizmet vermek için Hizmet Veren olarak Servisjet’a üye olmanız gerekir. Bu kapsamda hem üyeliğe hem de Servisjet üzerinden verdiğiniz hizmetlere ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

   • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Fotoğraf), İletişim (E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası, Mersis No, Web Sitesi URL , KEP Adresi, vd.), Finans (Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Hesap Bakiyesi , Negatif Bakiye, Kabul Edilen Ödeme Türleri ), Adres (Adres, Posta Kodu), Mesleki Deneyim, Hizmet Bilgileri (Hizmet Alanları , Teklif Verme Oranı , Verilen Teklif Sayısı , Puan , Memnuniyet Oranı , Yorumlar , vd.), İşlem Güvenliği (Kullanıcı ID, Şifre / Parola, E-Posta Adresi Doğrulama Bilgisi , Telefon Numarası Doğrulama Bilgisi , Hesap Oluşturma Tarihi , Sisteme Giriş Tarihi, vd.) kişisel verileriniz,

    • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
     • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
      • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
     • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
      • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

    Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Mersis No, KEP Adresi, Onaylanmış Telefon Numarası Mevcudiyeti ), Finans (Vergi Kimlik No), Adres (Adres), Mesleki Deneyim kişisel verileriniz;

    • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla
     • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
      • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri'ne (Md.5) istinaden; 

    İşlenmektedir.

    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

    Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

   • Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

    • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

    Ayrıca Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcıların bilgi verme yükümlülüğü bulunduğundan bu maddede sayılan kişisel verileriniz Servisjet.com üzerinde size tahsis edilen alanda yayınlanır.

    TEKLİF ÜCRETLERİ, KOMİSYON BEDELLERİ VE BAKİYE YÖNETİMİ

    İlgili Kişi

    Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, Servisjet.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 

    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

    Servisjet üzerinden hizmet almak isteyenlere bir teklif verebilmek için teklif verme ücreti ödenmelidir. Bununla birlikte işi kazanmanız halinde Servisjet’a ödenmesi gereken bir komisyon beledi de bulunmaktadır. Bu ücretlerin ödenebilmesi için Servisjet hesabına bakiye yüklenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler ve bakiyeler ile ilgili kişisel verileriniz de işlenmektedir. Bu kapsamda;

    Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Fatura adresi, vd.), Finans (Ödenen teklif verme ücretleri, komisyon tutarları, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Hesap Bakiyesi, Negatif Bakiye, Kart Bilgileri, vd. ), Hizmet Bilgileri kişisel verileriniz,

    • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
     • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
      • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 
       • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
        • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

       İşlenmektedir.

       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

       Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

       Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

       Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

       • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
       • Ödemelerin gerçekleşebilmesi amacıyla ödeme bilgileriniz banka veya ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.
       • Kredi kartını bilgilerinizi daha sonra kullanmak amacı ile kaydetmek istemeniz halinde kart bilgileriniz, kart saklama hizmeti veren iş ortaklarımıza aktarılacak ve güvenli olarak burada açık rızanıza istinaden saklanacaktır.
       •  

       TEKLİF VERME VE HİZMET ALANLA İLETİŞİM

       İlgili Kişi

       Kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, Servisjet.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 

       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

       Hizmet fırsatlarına yönelik teklifler vermeniz halinde, hizmet almak isteyenlerle iletişim kurabilirsiniz. Bu süreçte hizmet almak isteyenler teklifleri değerlendirebilir, hizmet verenlerin yazdıklarına yanıt verebilir, bu iletişim ekranından taraflar metin, görsel ve konum paylaşabilir ve son aşamada hizmet alan kendisine iletilen tekliflerden birini seçebilir. Bu aşamada, 

      • Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Mesaj İçeriği, Mesaj Gönderim Tarihi , Mesaj Gönderim Saati ), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf), Lokasyon (Konum Bilgisi) kişisel verileriniz

       • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerin yürütülebilmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
        • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
         • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
        • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
         • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden; 

       İşlenmektedir.

       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

       Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

       Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

       Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

       • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
       • Hizmet iletişimi kapsamında ilgili hizmet alanlara aktarılmaktadır
       Hizmet alanlarla yapılan iletişimde ilettiğiniz kişisel veriler konusunda servisjet veri sorumlusu değildir. Bu verilerin işlenme amaçlarını hizmet veren olarak siz belirlersiniz. Aynı şekilde hizmetin verilmesi sürecinde servisjet dışı kanallardan yaptığınız iletişimler, hizmetin verilmesine ilişkin kayıtlar yine hizmet veren ile hizmet alan arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olduğundan bu kapsamda işlenen veriler konusunda Servisjet veri sorumlusu olmayacaktır. Hizmet alanlar ile hukuki ve ticari ilişkileriniz gereği işlediğiniz kişisel veriler konusunda hizmet veren olarak veri sorumlusu olabileceğinizi ve Kanundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğini hatırlatırız
      • İLETİŞİM SÜREÇLERİ

       İlgili Kişiler

       İletişim süreçlerinde kişisel verileri Servisjet tarafından işlenen siz, 

       • bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi
       • com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren ve

       olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.


       TALEP-ŞİKAYET TAKİBİ VE İLETİŞİM

       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

       Servisjet iletişim formu, Çağrı merkezi, destek@servisjet.com destek adresi, posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte;

       • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Talep / şikayetlerin takibi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
        • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
         • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 
        • KVKK Md.5/2f’de öngörülen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

       İşlenmektedir.

       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

       Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

      • Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

       Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

       • Saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla veri barındırma hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ile talep yönetimi ve iletişim yönetimi alanlarında hizmet aldığımız tedarikçilerimize aktarılmaktadır.


       PAZARLAMA SÜREÇLERİ

       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

       Servisjet’tan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

       İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ce Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS’ye bildirilmektedir.

       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

       Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

       Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

       Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz; 

       • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimiz ile talep yönetimi ve iletişim yönetimi alanlarında hizmet aldığımız tedarikçilerimize ve
       • Ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarınız faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ye aktarılacaktır.
       • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

        Kişisel verileriniz Servisjet.com web sitesi veya Servisjet mobil uygulaması üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız veya bazı bilgilerinizin çerezler aracılığı ile toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşir.

        Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.


        Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

        İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

        Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

        1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
        2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
        3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
        2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
        3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
        4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

        Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

        Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

       • Başvurunuzu

        • Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25A/6 Üsküdar / İstanbuladresine yazılı olarak;
        • servisjetteknoloji@hs03.kep.trkayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
        • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@servisjet.comadresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

        Başvurunuzda;

        • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
        • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
        • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
        • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

        Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

        Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

        ÇEREZLER

        Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

        Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021

        Birçok web sitesi gibi, Servisjet.com'da da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Servisjet üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

        Çerez ("Cookie") Nedir?

       • Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

        Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

        Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

        Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

        Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

        Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Servisjet tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

        Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

        Kullanım amaçlarına göre, Site'de kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çereler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

        Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

        Servisjet'da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

        • Servisjet'un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, Servisjet üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi için gerekli olması.
        • Servisjet'u analiz etmek ve Servisjet'un performansını arttırmak.Örneğin, Servisjet’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
        • Servisjet'un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Örneğin, Servisjet'a giriş yapan ve “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyen üyenin, daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin hatırlanması, hizmet arama sorgularının hatırlanması veya siteyi kullanım dilinin hatırlanması.
        • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri hizmet türleri üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.
        • ÇEREZ TÜRLERİ

         Kesinlikle Gerekli Çerezler

         Servisjet’un düzgün çalışması ve amaçlanan hizmetleri sunabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Servisjet'a giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Servisjet'da ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

         İşlevsellik Çerezleri

         Kullanıcıların tercihlerini farklı Servisjet sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

         Analitik Çerezler

         Analitik çerezler ile Servisjet'u ziyaret edenlerin sayıları, Servisjet'da görüntülenen sayfaların tespiti, Servisjet ziyaret saatleri, Servisjet sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

         Hedefleme/Reklam Çerezleri

         Servisjet'da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

         Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

         Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Servisjet için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Servisjet’un çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Servisjet’un çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

         Servisjet'da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

         Ziyaretçiler, Servisjet'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Servisjet’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

         • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
          • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
          • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choicesüzerinden yönetilebilir.
          • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 
TIKLA ARA SERVİS ÇAĞIR (444 8 436)